پتروشیمی لاله مشتری جدید نرم افزارهای شرکت سیستم های کارا و اثربخش

پتروشیمی لاله

پتروشیمی لاله

پتروشیمی لاله مشتری جدید نرم افزار مدیریت مدارک E&E DMS، نرم افزار مدیریت عدم انطباق و اقدام اصلاحی E&E CAPA، نرم افزار مدیریت فرایندها E&E PMS و نرم افزار مدیریت دانش E&E KMS

شركت پتروشیمی لاله در سال ۱۳۸۱ پروژه آن شروع شد و در سال ۱۳۸۶ مورد بهره برداری قرار گرفت.
صاحب لیسانس تكنولوژی پلی اتیلن سبك پتروشیمی لاله، شركت سابتک اروپا و كنسرسیوم لورگی و سازه مسئول طراحی و نصب این پروژه در منطقه ویژه اقتصادی ماهشهر بودند.

پلی اتیلن سبك به علت انعطاف پذیری و خواص فیزیكی و مكانیكی خاص خود كاربرد بسیاری در صنایع پایین دستی و تبدیلی دارد. در واقع بیش از نیمی از مصرف پلی اتیلن سبك به این فرآیند اختصاص دارد.
از فیلم این ماده برای بسته بندی كالاهای تجاری سبك و كوچك و همچنین از دیگر كاربردهای آن میتوان به بسته بندی های جمع شو، فیلم های كشاورزی و پوشش گلخانه ها اشاره كرد.
كاربردهای فرعی این ماده، روكش كابل ها و عایق سیم ها و نیز لوله های قابل انعطاف می باشد از جمله تیوپ خمیر دندان و ظروف نگهداری غذا. د