ویرایش جدید نرم افزار E&E Management با امکانات و ظاهر جدید منتشر شد