نیازمندی های سخت افزاری و نرم افزاری E&E Management

نیازمندی های سخت افزاری  E&E Management

Minimum Recommended
CPU ۲ Cores ۴ Cores or more
RAM ۱۲ GB ۱۶ GB or more
HDD  –  SSD ۱۰۰ GB  ۵۰۰ GB or more

 

 

نیازمندی های نرم افزاری  E&E Management

Minimum Recommended
Windows server ۲۰۱۲ ۲۰۱۶
Net Framework. ۴٫۵ ۴٫۶٫۲
SQL Server ۲۰۱۲  ۲۰۱۷