نیازمندی های سخت افزاری و نرم افزاری E&E Management

نیازمندی های سخت افزاری  E&E Management

MinimumRecommended
CPU۲ Cores۴ Cores or more
RAM۱۲ GB۱۶ GB or more
HDD  –  SSD۱۰۰ GB ۵۰۰ GB or more

 

 

نیازمندی های نرم افزاری  E&E Management

MinimumRecommended
Windows server۲۰۱۲۲۰۱۶
Net Framework.۴٫۵۴٫۶٫۲
SQL Server۲۰۱۲ ۲۰۱۷