نرم افزار کالیبراسیون ابزار اندازه گیری

نرم افزار کالیبراسیون ابزار اندازه گیری پروسه مدیریت کالیبراسیون ابزار اندازه گیری سازمان شما را مطابق با الزامات آخرین ویرایش ISO 9001 و ISO/IEC 17025 : 2017 مکانیزه می کند.

با استفاده از نرم افزار کالیبراسیون ابزار اندازه گیری، ابزار خود را در گروه های درختی از قبل تعریف شده تعریف و طبقه بندی کنید. دوره ی کالیبراسیون ادواری و نیز مسئول کالیبراسیون مربوطه را برای هر ابزار تعریف و مدیریت کنید. همچنین جهت جلوگیری از وقوع تأخیر در انجام کالیبراسیون های از پیش تعریف شده، می توانید برای هر گروه ابزار و یا خود ابزار به صورت منحصراً تعداد روز پیش دریافت پیام کالیبراسیون از طریق کارتابل را تنظیم نمایید. با فرا رسیدن موعد کالیبراسیون ابزار و یا قبل از آن با توجه به تنظیمات انجام شده، درخواست انجام کالیبراسیون ابزار به صورت خودکار به کارتابل مسئول کالیبراسیون ابزار و نیز استفاده کنندگان ابزار ارسال می شود.

کالیبراسیون ممکن است درون سازمانی و یا خارج از سازمان انجام شود. برای کالیبراسیون درون سازمانی می توانید آزمایش های مختلف را در محدوده های اندازه گیری متنوع تعریف کرده و نتایج آن را ثبت کنید. برای کالیبراسیون خارج از سازمان، گواهی کالیبراسیون دریافت شده را پیوست می کنید.

از دیگر امکانات نرم افزار می توان به انجام کالیبراسیون موردی، ثبت نقص و گزارش های مدیریتی متنوع در خصوص سوابق انجام کالیبراسیون و وضعیت ابزار اشاره کرد.

برچسب : کالیبراسیون ابزار اندازه گیری

اطلاع رسانی از طریق کارتابل
صدور خودکار درخواست کالیبراسیون در موعد مقرر
تقویم کالیبراسیون ادواری
طبقه بندی درختی ابزار
تحت وب
داشبورد مدیریتی و تحلیلی

ویژگی های عمومی نرم افزار کالیبراسیون ابزار اندازه گیری

 • تعریف شناسنامه برای ابزار اندازه گیری
 • تعریف دوره کالیبراسیون برای ابزار
 • وجود سیستم یادآوری و هشدار کالیبراسیون برای ابزارهایی که موعدکالیبراسیون آنها فرا رسیده است (همزمان برای مسوول کالیبراسیون و استفاده کننده ابزار)
 • وجود سیستم برای کالیبراسیون موردی (خارج از برنامه) ابزار اندازه گیری
 • وجود سیستم ثبت نقص ابزار اندازه گیری
 • ایجاد و نگهداری سوابق کالیبراسیون و بروز نقص ابزار اندازه گیری
 • امکان الصاق نسخه اسکن شده گواهی کالیبراسیون ابزار و آرشیو آن در بانک نرم افزار
 • وجود مکانیزم مجزا برای کالیبراسیون درون و برون سازمانی
 • شناسایی خودکار و دستی کاربر ( ۲ روش ) با اطلاعات Login ویندوز جهت ورود به سیستم (Automatic & Manual SSO) – اتصال به Active Directory شبکه
 • یکپارچه با سایر نرم افزار های موجود در بسته نرم افزار مدیریت کیفیت E&E QMS

Enterprise

تماس بگیرید

 • نامحدود کاربر
 • امکان تعریفنامحدود آرشیو با مدیریت مستقل در نرم افزار

Economy

تماس بگیرید

 • ۵۰ کاربره
 • امکان تعریف۱ آرشیو با مدیریت مستقل در نرم افزار

دات نت
sql server
bootstrap
html-css