نرم افزار مدیریت E&E در بندر بوشهر نصب و راه اندازی شد

بندر بوشهر

پیرو نصب و راه اندازی نرم افزار مدیریت E&E در سازمان بنادر و دریانوردی جمهوری اسلامی ایران و بنادر زیرمجموعه، این نرم افزار در بندر بوشهر نصب و راه اندازی گردیده و در مرحله استقرار قرار دارد.
بدینوسیله از همکاری صمیمانه واحد محترم طرح و توسعه بندر بوشهر و اداره مهندسی فرآیندها و سیستم ها در سازمان بنادر و دریانوردی جمهوری اسلامی ایران سپاسگزاریم.