نرم افزار مدیریت E&E در بندر انزلی نصب و راه اندازی شد

بندر انزلی

پیرو قرارداد منعقد شده بین شرکت سیستم های کارا و اثربخش و سازمان بنادر و دریانوردی جمهوری اسلامی ایران، بسته نرم افزار مدیریت کیفیت QMS ( نرم افزارهای مدیریت مدارک( کنترل مستندات)، نرم افزار اقدام اصلاحی و پیشگیرانه بهبود و مدیریت ریسک، نرم افزار مدیریت تامین کنندگان، نرم افزار پایش فرایندها و داشبورد مدیریت، و نیز نرم افزار مدیریت نظرسنجی برای فرآیندهای مرتبط با سیستم مدیریت کیفیت و سایر فرآیندهای مرتبط) در بندر انزلی نصب و راه اندازی گردید و در مرحله استقرار قرار گرفت.
بدینوسیله از همکاری صمیمانه واحد محترم طرح و توسعه بندر انزلی و اداره مهندسی فرآیندها و سیستم ها در سازمان بنادر و دریانوردی جمهوری اسلامی ایران سپاسگزاریم.