نرم افزار مدیریت مدارک فنی و مهندسی در شرکت پخش البرز نصب و راه اندازی گردید

پخش البرز

به دنبال استقرار نرم افزار مدیریت مدارک سیستمی در سال ۱۳۹۱ در شرکت پخش البرز، نرم افزار مدیریت مدارک فنی و مهندسی جهت مکانیزه نمودن سیستم مدیریت مدارک لاجستیک در این شرکت نصب و راه اندازی گردید.