برگزاری جلسه هماهنگی جهت استقرار نرم افزار مدیریت دانش صنعت برق کشور

نرم افزار مدیریت دانش صنعت برق کشور

نرم افزار مدیریت دانش صنعت برق کشور

جلسه هماهنگی جهت استقرار نرم افزار مدیریت دانش صنعت برق کشور شامل شرکت توانیر و شرکت های زیرمجموعه، با حضور نمایندگان شرکت سیستم های کارا و اثربخش، دبیر محترم کارگروه مدیریت دانش شرکت توانیر و مشاور محترم مدیریت دانش شرکت توانیر برگزار شد.

عطف به قرارداد منعقد شده بین شرکت سیستم های کارا و اثربخش و شرکت توانیر، فرایند مدیریت تجارب و دانش صنعت برق کشور در شرکت توانیر و کلیه شرکت های زیرمجموعه شامل شرکت های مدیریت و توزیع برق در تمامی استان های کشور به صورت یکپارچه با استفاده از نرم افزار مدیریت دانش E&E KMS مکانیزه می شود. در راستای  استقرار نرم افزار مدیریت دانش صنعت برق کشور، تاکنون ۱۶۰۰ تجربه از حوزه های دانشی گوناگون و از سراسر کشور دریافت شده که در پروسه ثبت و ارزیابی اولیه قرار گرفته است.