قرارداد توسعه و پشتیبانی نرم افزار مدیریت دانش بین شرکت توانیر و شرکت سیستم های کارا و اثربخش منعقد شد

توانیر

قرارداد توسعه و پشتیبانی نرم افزار مدیریت دانش بین شرکت توانیر و شرکت سیستم های کارا و اثربخش منعقد شد. بنابر این قرارداد در فاز اول، مراکز توزیع و انتقال ۲۴ استان کشور و در فاز نهایی، همه ی مراکز مدیریت، انتقال و توزیع جهت مدیریت دانش سازمان خود از سیستم جامع مدیریت دانش E&E KMS استفاده خواهند کرد.

سیستم جامع E&E KMS به نرم افزار مدیریت مدارک، نرم افزار مدیریت تامین کنندگان، نرم افزار پایش فرآیندها و داشبورد مدیریت، نرم افزار مدیریت بهبود ( عدم انطباق | اقدام اصلاحی | بهبود مستمر ) و نرم افزار مدیریت نظرسنجی متصل بوده و قسمتی از ورودی های این سیستم به صورت خودکار و نیمه خودکار از این نرم افزارها تامین می شود. در عین حال امکان استفاده از نرم افزار  E&E KMS به صورت مجزا نیز وجود دارد.