نرم افزار اقدام اصلاحی پیشگیرانه بهبود مستمر

نرم افزار اقدام اصلاحی پیشگیرانه بهبود مستمر و مدیریت ریسک شرکت سیستم های کارا و اثربخش با نام تجاری E&E IXS به شما کمک می کند تا مکانیزاسیون چرخه حل مساله و ارزیابی و مدیریت ریسک در سازمان خود را بر اساس دیدگاه فرآیند محور ومدل PDCA و ۸D به سادگی انجام دهید.

نرم افزار اقدام اصلاحی پیشگیرانه بهبود مستمر و مدیریت ریسک E&E IXS  ویرایش جدید نرم افزار اقدام اصلاحی پیشگیرانه و بهبود E&E PCI می باشد که با الزامات جدید و رویکرد فرایندی استاندارد های مدیریتی تطبیق سافته است.

نرم افزار اقدام اصلاحی پیشگیرانه بهبود مستمر و مدیریت ریسک E&E IXS بر مبنای چرخه PDCA به شما این امکان را می دهد تا به تفکیک فرآیند، محصول و یا چارت سازمانی و برای هر فاز، ادمین های منحصر به فرد تعریف کنید. ممکن است ادمین هر فاز، درخواست دریافت شده را خود انجام دهد و یا آن را برای اجرا به کارشناسان مربوطه به صورت انفرادی و یا تیمی (CFT)  ارجاع دهد. همچنین، جهت انطباق با الزامات و رویکرد های ISO 9001 v2015 مبنی بر مدیریت ریسک و مدیریت دانش،  ماژول FMEA جهت ارزیابی و مدیریت ریسک به آخرین ورژن نرم افزار مدیریت بهبود اضافه شده است.داشبورد تحلیلی و مدیریتی کامل نرم افزار به شما کمک می کند تا به سهولت در جریان روند و جزییات اقدام اصلاحی، پیشگیرانه، بهبود و مدیریت ریسک سازمان خود، در کل سازمان به تفکیک معاونت ها و واحد های سازمان و نیز فرآیند های سازمان قرار بگیرید.

 

برچسب : اقدام اصلاحی | نرم افزار اقدام اصلاحی | مدیریت عدم انطباق | ممیزی داخلی | مدیریت ریسک | اقدام پیشگیرانه | مدیریت بهبود | نرم افزار مدیریت ریسک | نرم افزار CAPA

منطبق با مدل ۸D
تعریف فرآیندهای مرتبط با اقدام
تعریف ورودی های مرتبط با اقدام
مکانیزاسیون چرخه حل مساله براساس مدل PDCA
تحت وب
ابزار مدیریت ریسک FMEA
داشبورد تحلیلی و مدیریتی شاخص های فرآیندی
تعریف شاخص های فرآیندهای مرتبط با هر اقدام

ویژگی های عمومی نرم افزار اقدام اصلاحی پیشگیرانه بهبود مستمر و مدیریت ریسک

 • مکانیزاسیون گردش کار حل مساله و عدم انطباق مطابق با چرخه دمینگ (PDCA)
 • طبقه بندي مساله از نظر نوع ( اصلاحی وبهبود مداوم و …)
 • طبقه بندي مساله از جنبه هاي مختلف و محل بروز(مساله در محصول،فرآيند،سیستم کیفیت)
 • طبقه بندي مساله از نظر منشاء مساله به صورت درختی(به عنوان مثال؛مساله با منشاء شکايت مشتري، ممیزی داخلی ، ریسک ایمنی ، برگشتی ،تجزيه وتحلیل داده ها يا…)
 • امکان ارجاع درخواست به مدیر واحد درخواست دهنده قبل از بررسی توسط ارزیاب اولیه درخواست در نرم افزار اقدام اصلاحی بهبود و مدیریت ریسک
 • امکان ویرایش مهلت های داده شده جهت اقدام توسط مسئول برنامه ریزی و اقدام (جدید)
 • امکان تعیین تیم اقدام کننده توسط نماینده CFT فاز P (جدید)
 • اتصال به نرم افزار پایش فرآیند ها ( شاخص های فرآیندی ) (جدید)
 • تعیین تیم حل مساله ( CFT ) و مهلت بررسی و ارايه راه حل
 • تعیین تیم مجري ( CFT ) براي اجراي راه حل و مهلت انجام
 • تعیین مسئول و یا CFT برای بررسی اثربخشی اقدامات انجام شده (جدید)
 • امکان ثبت نتايج ريشه يابی و راه حل و ضمیمه کردن مستندات مرتبط
 • امکان تعیین راه حل موقت (Reaction Plan) براي محدود کردن اثر مساله تا انجام بررسی ريشه اي و مشخص شدن راه حل اساسی مساله
 • تعیین مسايل خرد وکلان و ارجاع مسايل کلان به جلسات و شوراها براي بررسی و اعمال نظرديدگاه هوشین کانري( شامل امکان تعريف کمیته ها وشوراهاي سازمان)
 • تکرار بدون محدوديت مراحل حل مساله و برگشت به عقب تا تايید فعالیت انجام شده
 • امکان تعمیم راه حلهاي موثر به موارد مشابه
 • قابلیت رديابی مساله در پروسه حل مساله نرم افزار اقدام اصلاحی بهبود و مدیریت ریسک
 • امکان مشاهده فاز جاری هر اقدام هنگام مشاهده نتایج جستجو، بدون نیاز به باز کردن و مطالعه گزارش درخواست
 • امکان ثبت اطلاعات در ابزار FMEA نرم افزار مدیریت عدم انطباق اقدام اصلاحی بهبود مداوم جهت ارزیابی ریسک و مدیریت ریسک
 • امکان ثبت و مدیریت اقدام بر اساس عدد RPN و حد پذیرش از پیش تعریف شده(جدید)
 • امکان به روز آوری عدد RPN بر اساس اقدام اثربخش انجام شده
 • لینک نرم افزار مدیریت بهبود به نرم افزار مدیریت مدارک ( کنترل مدارک ) و امکان صدور درخواست ایجاد، تغییر یا ابطال مدرک در هر فاز از اقدام(جدید)
 • داشبورد جامع مدیریت و ارائه نمودارهای تحلیلی به تفکیک پارامتر های موجود از جمله وضعیت، نوع، منشا مساله، محل بروز مساله، مرحله جاری به تفکیک فرآیند، محصول و ساختار سازمان(جدید)
 • شناسایی خودکار و دستی کاربر ( ۲ روش ) با اطلاعات Login ویندوز جهت ورود به سیستم (Automatic & Manual SSO) – اتصال به Active Directory شبکه
نرم افزار مدیریت عدم انطباق | نرم افزار اقدام اصلاحی | نرم افزار اقدام پیشگیرانه | نرم افزار بهیود مستمر | نرم افزار مدیریت ریسک | نرم افزار CAPA

Enterprise

تماس بگیرید

 • نامحدود کاربر
 • امکان تعریفنامحدود ادمین براي مسايل بر اساس طبقه بندي مسايل

Economy

تماس بگیرید

 • ۵۰ کاربره
 • امکان تعریف۱ ادمین براي مسايل بر اساس طبقه بندي مسايل

دات نت
sql server
bootstrap
html-css