نرم افزار اقدام اصلاحی در شرکت فولاد بوتیا ایرانیان نصب و راه اندازی شد

فولاد بوتیا ایرانیان

پس از استقرار نرم افزار مدیریت مدارک سیستمی و فنی، مهندسی در شرکت فولاد بوتیا ایرانیان، نرم افزار مدیریت بهبود ( عدم انطباق | اقدام اصلاحی | بهبود مستمر ) نیز در شرکت فولاد بوتیا ایرانیان نصب و آماده راه اندازی گردید.