معرفی نسل سوم نرم افزار مدیریت E&E در سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران (IMIDRO)

سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران

سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران

معرفی نسل سوم نرم افزار مدیریت E&E در سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران (IMIDRO) انجام شد.

پس از ارتقای نرم افزار E&E Optimizer در سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران ( IMIDRO ) به نسل سوم این نرم افزار، آموزش اولیه و معرفی قابلیت های جدید نرم افزار E&E برای کاربران ارشد نرم افزار E&E در IMIDRO صورت گرفت. این سازمان از نرم افزار های کنترل مستندات، بایگانی اسناد و مدارک و مدیریت اقدام اصلاحی و بهبود E&E استفاده می کند. همچنین طبق برنامه ریزی انجام شده و به زودی ، آموزش عمومی برای رابطین کیفیت، در ادارات مختلف این سازمان برگزار خواهدشد.