صنایع غذایی اصالت مشتری جدید نرم افزار مدیریت کیفیت E&E

صنایع غذایی اصالت

صنایع غذایی اصالت

صنایع غذایی اصالت جهت مکانیزاسیون فرآیندهای مرتبط با مدیریت مدارک خود از نرم افزار مدیریت مدارک E&E DMS و جهت مکانیزاسیون چرخه حل مساله مبتنی بر PDCA از نرم افزار مدیریت اقدامات اصلاحی پیشگیرانه بهبود و مدیریت ریسک E&E PCI استفاده می کند.