شرکت مهندسی و توسعه گاز ایران مشتری جدید نرم افزار آرشیو اسناد E&E

شرکت مهندسی و توسعه گاز ایران

شرکت مهندسی و توسعه گاز ایران

شرکت مهندسی و توسعه گاز ایران، از نرم افزار آرشیو اسناد E&E، به منظور آرشیو و مدیریت مدارک و مستندات پروژه های فنی و مهندسی، مدارک سیستم مدیریت کیفیت، آرشیو اسناد عمومی، پرونده های پرسنلی، مدارک حوزه مدیریت دانش، درس آموخته ها و … استفاده می کند.

شركت مهندسي و توسعه گاز ايران يكي از شركتهاي تابعه شركت ملي گاز ايران است كه بر اساس نظام اجرايي طرحهاي صنعت نفت پايه گذاري شده است. اين شركت به عنوان يكي از شركتهاي مهندسي و ساخت طرحهاي صنعت نفت و گاز كشور مسئوليت مطالعات فني، اقتصادي، مهندسي پایه و تفصيلي، تامين منابع و مديريت اجراي طرح ها و پروژه هاي مصوب شركت ملي گاز ايران را در راستای اهداف چشم انداز ۲۰ ساله و برنامه های ۵ ساله توسعه كشور با كيفيت مطلوب در زمان مقرر با هزينه بهينه بر عهده دارد.