شرکت ملی و مهندسی ساختمان نفت ایران مشتری جدید نرم افزار کنترل مستندات E&E DMS

شرکت ملی و مهندسی ساختمان نفت ایران

شرکت ملی و مهندسی ساختمان نفت ایران

شرکت ملی و مهندسی ساختمان نفت ایران برای مدیریت اسناد سیستم مدیریت کیفیت (ISO 9001 2015) از جدیدترین ویرایش نرم افزار کنترل مستندات E&E DMS، استفاده می کند.

شرکت ملی و مهندسی ساختمان نفت ایران NIOEC، با استفاده از نرم افزار مدیریت اسناد E&E DMS، آرشیو مدارک سیستم مدیریت کیفیت سازمان را بر مبنای نقشه فرایندی طبقه بندی کرده و چرخه ایجاد، تغییر و ابطال مدارک و مستندات را به صورت خودکار و بر مبنای الگوهای گردش کار فرایندی، کنترل و مدیریت می کند.

شرکت ملی و مهندسی ساختمان نفت ایران

شرکت ملی مهندسی و ساختمان نفت ایران NIOEC به عنوان یکی از شرکت های مجموعه شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده های نفتی با بیش از پنجاه سال تجربه در عرصه صنایع پایین دستی صنعت نفت قادر به انجام کلیه مراحل پروژه های ارجاعی شامل امکان سنجی، طراحی و مهندسی، تامین کالا، نصب و راه اندازی طرح ها از طریق انتخاب صاحبان لیسانس، مهندسین مشاور و پیمانکاران و هدایت و نظارت عالیه بر کلیه مراحل اجرای طرح است.