شرکت دوران الکترونیک مشتری جدید نرم افزار مدیریت اسناد E&E DMS

شرکت دوران الکترونیک مشتری جدید نرم افزار مدیریت اسناد E&E DMS

شرکت دوران الکترونیک مشتری جدید نرم افزار مدیریت اسناد E&E DMS

شرکت دوران الکترونیک ، مشتری جدید نرم افزار مدیریت اسناد و کنترل مدارک E&E DMS

شرکت دوران الکترونیک جهت کنترل مدارک و مدیریت اسناد سیستمی و محصول خود، از نرم افزار کنترل مدارک و نرم افزار مدیریت اسناد E&E DMS استفاده می کند.

نرم افزار مدیریت اسناد و نرم افزار کنترل مدارک E&E DMS به شرکت های قطعه سازی خودرو کمک می کند تا به راحتی بتوانند مدارک سیستمی منطبق بر IATF خود را به صورت آرشیو طبقه بندی شده و با کنترل سطح دسترسی به راحتی مدیریت کنند.

نرم افزار مدیریت اسناد و نرم افزار کنترل مدارک E&E DMS همچنین به واحد های فنی مهندسی شرکت های قطعه سازی خودرو کمک می کند تا بتوانند به راحتی مدارک S-PAS و مدارک SQA محصولات خود را طبقه بندی کرده و چرخه تغییرات آن را تحت کنترل داشته باشند.