شرکت الکترود گرافیتی اردکان مشتری جدید نرم افزار آرشیو اسناد E&E DMS

شرکت الکترود گرافیتی اردکان مشتری جدید نرم افزار آرشیو اسناد E&E DMS

شرکت الکترود گرافیتی اردکان مشتری جدید نرم افزار آرشیو اسناد E&E DMS

شرکت الکترود گرافیتی اردکان از نرم افزار آرشیو اسناد E&E DMS برای مدیریت اسناد و مدارک فنی و سایر حوزه های سازمانی خود استفاده می کند.

الکترود گرافیتی ماده اي با ساختار کربن کریستالی می باشد. به دلیل همین ساختار مولکولی قادربه انتقال جریان الکتریکی و تحمل دماي بالا است. درکوره هاي ذوب فلز که اساس کار آنها برایجاد قوس الکتریکی می باشد از این ماده براي انتقال جریان الکتریکی به داخل کوره استفاده می گردد. نیاز صنایع فولاد کشور درحدود ۴۵٫۰۰۰تن درسال پس از توسعه در صنعت فولاد برآورد می گردد لذا ایجاد چنین کارخانه اي ضروري می باشد. محصول تولیدي این کارخانه الکترود گرافیتی ازنـوع (UHP (ULTRA HIGH POWER بـه قطرmm600-500 و همچنین مغزي هاي مربوط می باشد. ظرفیت تولید این کارخانه ۳۰٫۰۰۰تن درسال بوده و مقدار صرفه جویی ارزي آن ۹۶٫۳۱۶٫۲۰۰دلار و براي ۵۷۷نفر ایجاد اشتغال می کند.