شرکت آب و فاضلاب (آبفا) شیراز به جامعه مشتریان E&E پیوست

آبفای شیراز

شرکت آب و فاضلاب (آبفا) شیراز، مشتری جدید محصولات E&E

طی قرارداد منعقد شده بین شرکت آب و فاضلاب (آبفا) شیراز و شرکت سیستم های کارا و اثربخش، در فاز اول مدیریت مدارک سیستمی و در فاز بعد مدیریت مدارک فنی و مهندسی، و بایگانی دیجیتال اسناد و مدارک آب و فاضلاب شیراز توسط نرم افزار مدیریت مدارک E&E مکانیزه می شود.