سومین جلسه معرفی و آموزش نرم افزار مدیریت دانش E&E KMS در شرکت توانیر برگزار شد

مدیریت دانش-توانیر

مدیریت دانش-توانیر

سومین جلسه معرفی و آموزش نرم افزار مدیریت دانش E&E KMS با حضور نمایندگان سومین گروه از شرکت های برق منطقه ای و توزیع برق زیرمجموعه شرکت توانیر برگزار شد.

در این جلسه ابتدا نرم افزار مدیرریت دانش E&E KMS به دبیران مدیریت دانش شرکت های زیرمجموعه توانیر معرفی شد و در ادامه حاضرین در جلسه به بیان وضعیت موجود استقرار سیستم مدیریت دانش در سازمان های خود پرداختند.

نرم افزار مدیریت دانش E&E KMS ابزاری است جهت شناسایی، ثبت، انتشار، به اشتراک گذاری و به کارگیری تجارب و دانش کارکنان سازمان که در نهایت منجر به افزایش میزان کارایی و اثربخشی فعالیت های جاری در فرآیندهای سازمان می شود.