سر فصل آموزشی نرم افزار مدیریت مدارک

سرفصل آموزشی نرم افزار مدیریت مدارک

سرفصل آموزشی نرم افزار مدیریت مدارک

سر فصل آموزشی کاربر ارشد نرم افزار اطلاعات پایه :

–  تعریف چارت سازمانی، مشاغل و کارکنان

–  تعریف گروه های کاربری و کاربران

 –  مدیریت  Log و  رویدادهای نرم افزار   

 

سرفصل آموزشی کاربر ارشد نرم افزار مدیریت مدارک :

–  مدیریت ساختار گروه های مدارک شامل نحوه طبقه بندی، تعریف مدیران گروه مدرک و سایر تنظیمات

–  تعریف الگوهای گردش کار

–  تعریف لیست های توزیع

–  اتصال الگوهای گردش کار و لیست های توزیع به گروه های مدرک و یا مدارک به صورت موردی

–  تعریف الگوی کد خودکار مدارک به تفکیک گروه های مدرک

–  ثبت، ویرایش و حذف مدارک در آرشیو

–  مدیریت سوابق شامل ایجاد، ویرایش و حذف اطلاعات

 

سرفصل آموزشی کاربر عمومی نرم افزار مدیریت مدارک :

–  جستجو و مشاهده مدارک در آرشیو

–  ثبت و پیگیری درخواست ایجاد، تغییر و ابطال مدرک

–  انجام کارهای وارده در کارتابل