ویدئو آموزشی راه اندازی آرشیو و مدیریت اسناد

E&E Video Player

در ویدئو آموزشی زیر با اقدامات مورد نیاز و به ترتیب، جهت راه اندازی نرم افزارهای آرشیو و مدیریت اسناد آشنا می شوید.