نرم افزار اقدام اصلاحی و پیشگیرانه E&E PCI به داشبورد مدیریت و تحلیلی جدید مجهز شد

E&E

E&E

نرم افزار اقدام اصلاحی و پیشگیرانه E&E PCI شرکت سیستم های کارا و اثربخش به داشبورد مدیریتی و تحلیلی جدید مجهز شد.

مشتریان این نرم افزار، از این پس می توانند همزمان به وضعیت و روند اقدامات اصلاحی، پیشگیرانه، بهبود و مدیریت ریسک صادر شده در سازمان به صورت Live و به تفکیک معاونت ها و واحد های سازمان، فرآیند های مرتبط با هر دپارتمان یا مدیریت و نیز فاز اجرای PDCA، همراه با درصد تاخیر و … در یک داشبورد واحد، دسترسی داشته باشند.

برچسب : نرم افزار اقدام اصلاحی و پیشگیرانه E&E PCI