برگزاری جلسه ی آموزش و استقرار نرم افزار مدیریت مدارک فنی و مهندسی E&E EDMS در شرکت مهندسی فولاد مبارکه

فولاد مبارکه

پس از اجرای موفقیت آمیز فاز اول استقرار نرم افزار مدیریت مدارک فنی و مهندسی E&E EDMS در قسمت نظارت بر پروژه های شرکت مهندسی فولاد مبارکه، فاز نهایی استقرار نرم افزار E&E شامل پوشش کلیه ی فرآیندهای سازمان رسما آغاز شد.

طی جلسه ی آموزشی برگزار شده در محل شرکت مهندسی فولاد مبارکه با حضور مدیرعامل محترم و سایر رؤسا و کارشناسان محترم واحدهای مرتبط، حاضرین در جلسه با قابلیت ها و امکانات نرم افزار کنترل مستندات E&E با جزئیات کامل آشنا شدند. همچنین پیشنهاداتی جهت بهبود و تطابق بیش تر نرم افزار با روال های جاری در شرکت مهندسی فولاد مبارکه ارائه شد که در قالب توسعه و سفارشی سازی در نرم افزار اعمال خواهد شد.

شرکت سیستم های کارا و اثربخش از همراهی و همکاری مدیرعامل محترم و سایر رؤسا، کارشناسان و واحد محترم سیستم ها و روش های شرکت مهندسی فولاد مبارکه نهایت تشکر و قدردانی را دارد.