انستیتو پاستور ایران مشتری جدید نرم افزارهای مدیریت مدارک و آرشیو اسناد E&E برای مدیریت مدارک GMP دارو

انستیتو پاستور ایران

انستیتو پاستور ایران

انستیتو پاستور ایران مشتری جدید نرم افزارهای مدیریت مدارک و آرشیو اسناد E&E DMS  می باشد که از این نرم افزارها برای مدیریت مدارک سیستمی و فنی دارویی و همچنین آرشیو و مدیریت اسناد مرتبط با منابع انسانی، بازرگانی و قراردادها، حقوقی، مالی و حسابداری و … استفاده می کند.

انستيتو پاستور ايران مؤسسه ای تحقيقاتی، توليدی و آموزشی است كه با هدف تأمين بهداشت و سلامت جامعه در سال ۱۲۹۹ تأسيس شد. در آن زمان ضرورت تأسيس مؤسسه ای علمی كه بتواند در زمينه های واگير فعاليت داشته و قادر به توليد برخی از واكسن ها باشد، احساس می شد. بر اين اساس در تاريخ ۲۳ اكتبر ۱۹۱۹ ميلادی (۱۲۹۸ شمسی) مذاكرات لازم بين هيأت های ايرانی و فرانسوی در انستيتو پاستور پاريس صورت گرفت و در تاريخ ۲۰ ژانويه ۱۹۲۰ ميلادی (۱۲۹۹ شمسی) قرارداد همكاری بين دو كشور به امضا رسيد. از اين زمان فعاليت رسمی انستيتو پاستور ايران آغاز شد كه اين فعاليت به لحاظ كمی و كيفی همچنان در حال گسترش است.

انستیتو پاستور ایران بر پایه سیاست های زیر فعالیت می کند:

انجام تحقيقات پايه و کابردی در زمينه تشخيص بيماری های مختلف و ارايه روشهای کنترل
انجام تحقيقات پايه و کاربردی در مورد ساخت محصولات بيولوژيک و آزمايشگاهی و پرورش حيوانات آزمايشگاهی
انجام تحقيقات در زمينه علوم پايه پزشکی
برگزاری واحدهای عملی مستقل در زمينه های مختلف تخصصی و انجام پروژه های تحقيقاتی و آموزشی مشترک با مراکز مشابه در داخل و خارج از ايران