انتشار ویرایش جدید داشبورد مدیریتی و تحلیلی نرم افزار مدیریت مدارک E&E DMS

E&E DMS

E&E DMS

نرم افزار مدیریت مدارک E&E DMS شرکت سیستم های کارا و اثربخش به داشبورد مدیریتی و تحلیلی جدید مجهز شد.

مشتریان این نرم افزار، از این پس می توانند همزمان به وضعیت و روند درخواست های مدیریت مدارک صادر شده در سازمان به صورت Live و به تفکیک معاونت ها و واحد های سازمان، فرآیند های مرتبط با هر دپارتمان یا مدیریت و نیز درصد پیشرفت، تاخیر و … در یک داشبورد واحد، دسترسی داشته باشند.

برچسب : داشبورد مدیریتی و تحلیلی نرم افزار مدیریت مدارک