افزونه Import گروهی مدارک

یکی از نیازمندی های اصلی کاربران نرم افزار مدیریت مدارک، آرشیو و بایگانی اسناد و مدارک، کنترل مدارک و یا سایر موارد مشابه با عناوین یاد شده و داشتن امکان ورود دسته جمعی مدارک و سوابق است.

امکان ورود دسته جمعی مدارک در فاز استقرار و مراحل اولیه راه اندازی نرم افزار و نیز برای کاربری های پروژه محور در طول زمان استفاده از نرم افزار مهم و حیاتی می باشد. چرا که ورود تک تک مدارک در حجم انبوه کاری بسیار زمان بر و پرهزینه می باشد. بنابراین مکانیزه کردن این فرآیند توسط ابزار، صرفه جویی قابل ملاحظه ای در زمان و هزینه نهایی برای کاربران نرم افزار مدیریت مدارک به همراه خواهد داشت. البته وجود این ابزار در نرم افزار مدیریت مدارک فنی و مهندسی به دلیل ماهیت آن لازم و ضروری است.

افزونه Import گروهی مدارک به دو شکل در اختیار کاربران نرم افزار مدیریت مدارک ( کنترل مدارک ) سیستمی و فنی و مهندسی قرار می گیرد:

  • Import  کلیه ی مدارک موجود در یک فولدر با فولدرهای تودرتو
  • Import کلیه ی مدارک موجود در یک فولدر با فولدرهای تودرتو به انضمام فایل اکسل MasterList جهت تامین سایر اطلاعات تکمیلی موجود در شناسنامه ی مدارک.