افزونه دستیار E&E

افزونه دستیار E&E تولید شده تا شما بدون نیاز به ورود به نرم افزار E&E ، در جریان کارهای وارده جدید قرار بگیرید.

افزونه دستیار E&E، طوری طراحی شده تا اطلاع رسانی لازم درخصوص تعداد کارهای وارده جدید به کارتابل شما و به تفکیک نرم افزارهای E&E به راحتی و به شکلی موثر صورت گیرد. هنگامی که کار مشاهده نشده در کارتابل خود داشته باشید، دستیار E&E روی صفحه Desktop کامپیوتر شما نمایان شده و به شما اطلاع رسانی می کند. جهت تامین هدف اصلی تولید این محصول که هدایت کاربر جهت انجام کارهای وارده بوده، امکان بستن آن توسط راه های معمول، از کاربر گرفته شده است.
همچنین، اگر روش دیگری جهت اطلاع رسانی به کاربران را می پسندید، می توانید از سرویس اتصال به نرم افزار اتوماسیون اداری خود ویا SMS و Email به همراه خدمات سفارشی E&E در این خصوص استفاده کنید.

از این نرم افزار می توانید برای اطلاع رسانی مربوط به نرم افزار های زیر استفاده کنید: