ارتقا نرم افزار کنترل مدارک شرکت سیمان داراب

سیمان داراب

بر اساس قرارداد پشتیبانی منعقد شده بین شرکت سیستم های کارا و اثربخش و شرکت سیمان داراب، نرم افزار کنترل مدارک و مستندات E&E Optimizer به جدیدترین پلتفرم نرم افزارهای E&E  با نام تجاری E&E Management منطبق بر الزامات ISO 9001 v2015 ارتقا یافت.