ارتقا نرم افزار مدیریت کیفیت E&E در شرکت های اریش خودرو، قطعات لاستیکی پارمیدا و یدکی موتور ایران

ارتقا نرم افزار مدیریت کیفیت E&E در شرکت های اریش خودرو، قطعات لاستیکی پارمیدا و یدکی موتور ایران انجام شد.

با توجه به جایگزینی و ارتقا تدریجی نرم افزار مدیریت کیفیت E&E شامل ماژول های کنترل مستندات، اقدام اصلاحی پیشگیرانه و بهبود و… برای مشتریان شرکت سیستم های کارا و اثربخش، طی ۱۰ روز گذشته ارتقا نرم افزار مدیریت کیفیت ( نرم افزار تضمین کیفیت ) در شرکت های اریش خودرو، قطعات لاستیکی پارمیدا و یدکی موتور ایران جهت تطبیق با الزامات جدید استاندارد، صورت گرفت.