نرم افزار اتوماسیون اداری

نرم افزار اتوماسیون اداری و دبیرخانه الکترونیک

نرم افزار اتوماسیون اداری و دبیرخانه الکترونیک

نرم افزار اتوماسیون اداری و دبیرخانه الکترونیک شرکت سیستم های کارا و اثربخش با نام تجاری E&E Automation برای مدیریت مکاتبات درون سازمانی و برون سازمانی با فرمت های الکترونیکی، کاغذی، فکس و ایمیل به کار می رود. همچنین از نرم افزار اتوماسیون E&E Automation می توانید برای مکانیزه نمودن گردش فرم های از پیش طراحی شده در فرایند های سازمان، استفاده کنید.
اطلاعات بیشتر
نرم افزار edms

نرم افزار مدیریت مدارک مهندسی | نرم افزار کنترل مدارک مهندسی | نرم افزار EDMS | نرم افزار آرشیو مدارک فنی

نرم افزار مدیریت مدارک مهندسی | نرم افزار کنترل مدارک مهندسی | نرم افزار EDMS | نرم افزار آرشیو مدارک فنی و مهندسی با نام تجاری E&E EDMS جهت آرشیو و کنترل و مدیریت اسناد و مدارک پروژه های مهندسی به کار می رود.
اطلاعات بیشتر
نرم افزار مدیریت اسناد

نرم افزار آرشیو اسناد | نرم افزار بایگانی اسناد | نرم افزار آرشیو الکترونیکی اسناد

نرم افزار آرشیو اسناد | نرم افزار بایگانی اسناد | نرم افزار آرشیو الکترونیکی اسناد E&E DMS برای طبقه بندی و بایگانی مدارک سازمان و نیز ثبت سوابق به کار می رود. طبقه بندی مدارک به صورت درختی نامحدود به ازای هر آرشیو مجزا و توسط تیم مدیریتی مستقل و با رعایت سطح دسترسی انجام می گیرد.
اطلاعات بیشتر
نرم افزار نظرسنجی

نرم افزار نظرسنجی

نرم افزار نظرسنجی E&E SUM فرآیند دریافت نظرات، پیشنهادات، اطلاعات و همچنین گردآوری تجارب و دانش سازمانی را مکانیزه می کند. شرکت کنندگان در هر نظر سنجی می توانند کارکنان سازمان، مشتریان و سایر ذینفعان باشند.اطلاعات جمع آوری شده توسط این نرم افزار، یکی از ورودی های مهم سیستم مدیریت دانش سازمان می باشد.
اطلاعات بیشتر