آزمایشگاه پاتوبیولوژی امین البرز مشتری جدید نرم افزار مدیریت اسناد و مدارک E&E DMS

آزمایشگاه پاتوبیولوژی امین

آزمایشگاه پاتوبیولوژی امین

آزمایشگاه پاتوبیولوژی امین البرز مشتری جدید نرم افزار مدیریت اسناد و مدارک E&E DMS برای مدیریت اسناد و مدارک سیستم مدیریت کیفیت خود مبتنی بر استاندارد ISO 15189، از این نرم افزار استفاده می کند.