نرم افزار مدیریت تامین کنندگان

نرم افزار مدیریت تامین کنندگان شامل امکان تعريف درخت زمینه فعالیت تامین کنندگان جهت طبقه بندي گروهی با تعداد شاخه هاي نامحدود، امکان تعريف يک بانک مرجع براي فیلدهاي اطلاعاتی شناسنامه تامین کنندگان و طبقه بندي موضوعی فیلدها و تعريف تعداد نا محدود الگوهاي شناسنامه منحصر به فرد به ازاي يک يا چندزمینه فعالیت خاص تامین کننده، ارزیابی تامین کنندگان به صورت موردی و ادواری و …

امکان تعريف سیستم وزن دهی براي فیلدهاي اطلاعاتی شناسنامه
امکان تعريف يک يا چند لیست مرجع ارزيابی تامین کنندگان
امکان تعريف يک بانک مرجع براي فیلدهاي اطلاعاتی شناسنامه تامین کنندگان
امکان تعريف درخت زمینه فعالیت تامین کنندگان

ویژگی های عمومی

 • امکان تعريف درخت زمینه فعالیت تامین کنندگان جهت طبقه بندي گروهی با تعداد شاخه هاي نامحدود
 • امکان تعريف يک بانک مرجع براي فیلدهاي اطلاعاتی شناسنامه تامین کنندگان و طبقه بندي موضوعی فیلدها و تعريف تعداد نا محدود الگوهاي شناسنامه منحصر به فرد به ازاي يک يا چندزمینه فعالیت خاص تامین کننده
 • امکان تعريف يک يا چند لیست مرجع ارزيابی تامین کنندگان و طبقه بندي موضوعی فیلدها و تعريف تعداد نامحدود چک لیست هاي ارزيابی منحصر به فرد براساس چک لیست مرجع به ازاي يک يا چند زمینه فعالیت خاص تامین کنندگان
 • امکان تعريف سیستم وزن دهی براي فیلدهاي اطلاعاتی شناسنامه وچک لیست هاي ارزيابی تامین کنندگان
 • امکان ورود دستی اطلاعات تامین کنندگان توسط کاربران مديرسیستم
 • نگهداري کلیه سوابق تغییرات اطلاعات شناسنامه اي و ارزيابی هاي تامین کنندگان
 • امکان تعريف و الصاق برچسب سفارشی کاربر به هر تامین کننده از قبیل ممنوع المعامله و… وگزارش گیري بر اساس آن
 • امکان انجام ارزيابی موردي و ادواري به تفکیک زمینه فعالیت تامین کننده و بر اساس تقويم زمانی دلخواه به تفکیک هر تامین کننده(برنامه ريزي ارزيابی)
 • ارسال خودکار سوالات چک لیست ارزيابی به تفکیک به کارتابل ارزياب هاي مربوطه در موعد مقرر و از پیش تعريف شده براي ارزيابی ادواري ويا در لحظه براي ارزيابی موردي
 • مقايسه تامین کنندگان به طور کلی بر اساس امتیاز کل ارزيابی با نمودارهاي تحلیلی به تفکیک زمینه فعالیت
 • امکان تعريف انواع فیلدهاي رشته اي و متن , عدد , فايل پیوست , تاريخ ولیستی وتک گزينه اي و چند گزينه اي در همه الگوهاي شناسنامه و چک لیست هاي ارزيابی تامین کنندگان به طور نامحدود و به دلخواه کاربر
 • امکان تعريف انواع سطوح دسترسی مديريت شده براي گروه هاي کاربري و کاربران
 • امکان گزارشگیري هاي آماري و ارايه نمودارهاي تحلیلی
 • شناسایی خودکار و دستی کاربر ( ۲ روش ) با اطلاعات Login ویندوز جهت ورود به سیستم (Automatic & Manual SSO) – اتصال به Active Directory شبکه

Enterprise

تماس بگیرید

 • نامحدود کاربر

Economy

تماس بگیرید

 • ۵۰ کاربره

دات نت
sql server
bootstrap
html-css